Untitled

เจอกันปีละครั้งพอ 🌸🌻🌺

เจอกันปีละครั้งพอ 🌸🌻🌺

Tuesday สีชมพู 🌸🌸🌸

Tuesday สีชมพู 🌸🌸🌸

วันนี้เมื่อ 1 ปี,  2 ปี,  3 ปี ที่แล้วมีแต่งานเมาเนอะ 
ดูเสมอต้นเสมอปลายดีนะ 5555555555 🍻🍸🍹🍷 Party all the time 😋

วันนี้เมื่อ 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี ที่แล้วมีแต่งานเมาเนอะ
ดูเสมอต้นเสมอปลายดีนะ 5555555555 🍻🍸🍹🍷 Party all the time 😋

🎱

🎱

Yellow Yo  Yo 🌞

Yellow Yo Yo 🌞

Brunch with mama Pla 🍟🍝🍰🍴
#Ikea #Bangna #Holiday🌞

Brunch with mama Pla 🍟🍝🍰🍴
#Ikea #Bangna #Holiday🌞

ใ ห้ มั น เ ป็ น สี ช ม พู 💋 (ที่ PINKPINKPINK 💜💜💜💜💜)

ใ ห้ มั น เ ป็ น สี ช ม พู 💋 (ที่ PINKPINKPINK 💜💜💜💜💜)

ขอเพียงรอยยิ้มซักนิด เข้ามาโชว์รอยยิ้มซักนิด [KEEP THIS SMILE FOR ME]นั่งลงแล้วจะบอก ใกล้กันแล้วจะกอด บอกความรู้สึกในใจ [ให้หมด] [BABY ALL I NEED]จะบอกไม่สนก็ไม่ใช่ จะว่าไม่เขิลก็ไม่ใช่ เพราะคุณน่ารักจนบอกว่ารักก็ได้ 

🎤 โย่ โย่

ขอเพียงรอยยิ้มซักนิด เข้ามาโชว์รอยยิ้มซักนิด [KEEP THIS SMILE FOR ME]นั่งลงแล้วจะบอก ใกล้กันแล้วจะกอด บอกความรู้สึกในใจ [ให้หมด] [BABY ALL I NEED]จะบอกไม่สนก็ไม่ใช่ จะว่าไม่เขิลก็ไม่ใช่ เพราะคุณน่ารักจนบอกว่ารักก็ได้ 

🎤 โย่ โย่

I need……………………………..
.
.
.
.
.

"A big hug" from you 👭

I need……………………………..
.
.
.
.
.

"A big hug" from you 👭

I need…………………… 
“A big hug” from you 👫

I need……………………
“A big hug” from you 👫